ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਸਿਖਰ ਦੇ 10 ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

1. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਕਮਰੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਾਪਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਇੱਕ ਐਰੋਸੋਲ ਵਾਸ਼ਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਰੋਸੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਸੈਕਿੰਡਹੈਂਡ ਐਰੋਸੋਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ "ਵਾਸ਼ਪ" ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਐਰੋਸੋਲ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ, ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਨਿਕੋਟੀਨ, ਅਤੇ THC ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਣਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਕਣਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਮਾ, ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਖੋਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

4. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਓ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੈਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੈਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਵੈਪਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ।

5. ਹੋਰ ਗੇਟਵੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੋ
ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। Vape ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਵੈਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ vape ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ THC ਵਾਲੇ "vape ਜੂਸ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

7. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਖੋਜ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ vape-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਸ਼ਪਿੰਗ ਲੱਛਣ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵੇਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਤਰਲ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਹੈਂਡ ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

8. ਵੇਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਵੈਪਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਕੁਝ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

9. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ
ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਟੈਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੁਕੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈ-ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ
ਵੈਪਿੰਗ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੈਪਿੰਗ ਯੰਤਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤ ਵਾਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੈਪਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

HALO ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਐਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਓ! ਸਾਡੇ ਵੈਪ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ HALO ਦੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ. ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ IPVideo ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਫੀਚਰਡ ਵੀਡੀਓ

HALO 3C ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਹਾਲੀਆ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ

ਹਰੀ ਬਿੰਦੀ