ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਉਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਖੋਜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

vape ਖੋਜ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8-9 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ।