ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਅੰਤਮ ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਹ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (“ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ”), IPVideo ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (“ਲਾਇਸੈਂਸਰ”) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ) ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (“ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕ”) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਰਮਵੇਅਰ (“ਸਾਫਟਵੇਅਰ”) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ("ਉਤਪਾਦਾਂ") ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ HALO Cloud ਅਤੇ HALO ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ; IE, ਕੇਸ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ (ਏ) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ: (I) ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ (II) ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

1. ਲਾਇਸੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਕੋਪ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ, ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ, ਗੈਰ-ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸਯੋਗ, ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦ(ਵਾਂ) ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ("ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ"), ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੂਅਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ("ਦਸਤਾਵੇਜ਼") ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ, ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ("ਲਾਈਸੈਂਸ")। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (a) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ (1) ਇੱਕ (1) ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ, ਅਤੇ (b) ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ: (i) ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ; (ii) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ (iii) ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ) ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਮੱਗਰੀ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਹਰੇਕ, ਇੱਕ "ਵਿਅਕਤੀ") ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਓਪਨ ਸੋਰਸ" ਜਾਂ "ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ" ਲਾਇਸੰਸ ("ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਾਇਸੰਸ") ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਤਪਾਦ(ਆਂ) ਲਈ www.ipvideocorp.com/third-party-software-usage-agreement 'ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਾਰੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

3. ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ: (a) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ) ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ; (b) ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਐਫੀਲੀਏਟ, ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; (c) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ; (d) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ; (e) ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਸਸੈਂਬਲ, ਡੀਕੰਪਾਈਲ, ਡੀਕੋਡ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; (f) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਪੇਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ; (g) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ; (h) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ, ਲੀਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਸੌਂਪਣਾ, ਵੰਡਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਕਲਾਊਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ; (i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਜਾਂ (j) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ।

4. ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

5. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ), ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੁਆਰਾ: (i) ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; (ii) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ; ਜਾਂ (iii) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਡੇਟਾ") ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ: (ਏ) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ; (b) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ (c) ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਲਸੰਸਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਮਨਾਮ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ US ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ https://www.ipvideocorp.com 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ /privacy-policy/ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

6. ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼, ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ") ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਚੋਰੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ: (a) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ (b) ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8. ਜੋਖਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ: (I) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮ; (II) ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ, ਸਥਾਈ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਅਧਰੰਗ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ (III) ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ (ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ (ਜਾਣੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ) ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ: (ਏ) ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਗਲਤ, ਗਲਤ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ, ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

9. ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ। ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਐਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ, ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ, ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ, ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਨਿਯਮ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ, ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ

10. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 48 CFR §2.101 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ (a) 48 CFR §227.7201 ਦੁਆਰਾ 48 CFR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। §227.7204, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ (b) 48 CFR §12.212, ਹੋਰ ਸਾਰੇ US ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

11. ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ।ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ ("ਮਿਆਦ")। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ, ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ: (i) ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ; ਜਾਂ (ii) ਇਲਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟੀ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

12. ਸੀਮਤ ਵਾਰੰਟੀ।

(a) ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ (30) ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, (i) ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ (ii) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: (a) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ; (b) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ (c) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(b) ਜੇਕਰ, ਧਾਰਾ 12(a) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 12(a), ਲਾਈਸੈਂਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇਗਾ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ: (i) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ; ਜਾਂ (ii) ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਧਾਰਾ 12(a) ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।

(c) ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ, ਸਿਰਲੇਖ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ . ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

13. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ.ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

(a) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ; ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਲਾਭ; ਦੇਰੀ, ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ; ਡੇਟਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ; ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਖਰਾਬੀ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ; ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਸਿਸਟਮ ਅਸੰਗਤਤਾ; ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸਿੱਧੇ, ਅਸੰਭਾਵੀ, ਮਿਸਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(b) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਇਸਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾਵਾਂ ', ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ', ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ , ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ, tort (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ), ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ, TECCULTHE Products.

(c) ਸੈਕਸ਼ਨ 13(a) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(b) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

14. ਮੁਆਵਜ਼ਾ.ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਿਰਣੇ, ਬੰਦੋਬਸਤ, ਵਿਆਜ, ਅਵਾਰਡ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਖਰਚੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ), ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ: (i) ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ), ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ, ਜਾਂ (ii) ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।

15. ਫੁਟਕਲ.

(a) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: (i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ, ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ (ਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ(ਆਂ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ; ਬਸ਼ਰਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(b) ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਸਿਵਲ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਗਾ, ਬਗਾਵਤ, ਹਮਲਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਯੁੱਧ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਪਾਬੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ, ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਉਪਕਰਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ , ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਾਰਨ।

(c) ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: (i) ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; (ii) ਜਦੋਂ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਰਸੀਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ); (iii) ਫੈਕਸਿਮਾਈਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਿਤੀ 'ਤੇ (ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ (iv) ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਪੋਸਟੇਜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ।

(d) ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਝਾਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

(e) ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ 15(e) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(f) ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਭ, ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ।

(g) ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ, ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਪਾਅ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਪਾਅ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਪਾਅ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।

(h) ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਵੈਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ EULA ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://www.ipvideocorp.com/contact-us/ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।